خانه / منابع / مقاله (صفحه 10)

مقاله

طرح نظری برنامه‌ درسی بر اساس دیدگاه معرفت ‌شناسی اشراق سهروردی

طرح نظری برنامه‌ درسی بر اساس دیدگاه معرفت ‌شناسی اشراق سهروردی

در این مقاله به منظور عرضـه الگویی از برنامه درسـی، متناسـب بـا بیـنش معرفـت شـناختی اشـراقی، نخسـت بـه بررسـی دیـدگاه سهروردی درباره «معرفت شناسی» و ویژگیهای آن پرداخته با طرح الگوهایی چند در زمینـه برنامـه درسی در نهایت دیدگاه برنامه درسی اشراقی عرضه میشود.

توضیحات بیشتر »

پرورش تفکر میان رشته ای، پیش نیاز میان رشتگی با تاکید بر یادگیری مساله محور

پرورش تفکر میان رشته ای، پیش نیاز میان رشتگی با تاکید بر یادگیری مساله محور

قصد این مقاله پرداختن به این ضرورت است که توسعه علوم و پژوهشهای میان رشته ای پیش و بیش از هر چیز، مستلزم پرورش تفکر میان رشته ای است و به این منظور، یادگیری مسئله محور و الگوی خاصی از آن به عنوان پیشنهادی مؤثر و کاربردی ارائه شده است.

توضیحات بیشتر »

اندیشه ورزی و تفکر خلاق از منظر نهج البلاغه

اندیشه ورزی و تفکر خلاق از منظر نهج البلاغه

از میان انواع تفکر دو نوع تفکر اهمیت ویژه دارد: یکی تفکر کاربردی که اندیشه ورزان برای حل مسائل و مشکلات روزمره و زودگذر از آن بهره می گیرند و دیگری تفکر خلاق و تولیدگر که از نگاه امام حضرت امیر در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است.

توضیحات بیشتر »

نوشتن به‌‌منزلۀ روش تحقیق

نوشتن به‌‌منزلۀ روش تحقیق

این مقاله می خواهد اثبات کند که ما می‌نویسیم تا یاد بگیریم، زیرا که نوشتن یک روند مکانیکی نیست، بلکه یک روند یادگیری، باز تولید و خلاقیت است. در ضمن آن عمل نوشتن و متن نوشته شده تأثیر زیادی در آموزش نگارنده‌اش ایفا می‌کند.

توضیحات بیشتر »