خانه / بایگانی برچسب: مکتب اشراق

بایگانی برچسب: مکتب اشراق

طرح نظری برنامه‌ درسی بر اساس دیدگاه معرفت ‌شناسی اشراق سهروردی

طرح نظری برنامه‌ درسی بر اساس دیدگاه معرفت ‌شناسی اشراق سهروردی

در این مقاله به منظور عرضـه الگویی از برنامه درسـی، متناسـب بـا بیـنش معرفـت شـناختی اشـراقی، نخسـت بـه بررسـی دیـدگاه سهروردی درباره «معرفت شناسی» و ویژگیهای آن پرداخته با طرح الگوهایی چند در زمینـه برنامـه درسی در نهایت دیدگاه برنامه درسی اشراقی عرضه میشود.

توضیحات بیشتر »