خانه / بایگانی برچسب: ملاصدرا

بایگانی برچسب: ملاصدرا

مبنای نظری تلفیق برنامه درسی بر اساس حکمت متعالیه صدرالمتالهین

برنامه درسی مفهومی وسیع تر از سازماندهی زمان مدرسه جهت وقوع برخی تجربیات تربیتی دارد و شامل همه عناصر اساسی تعلیم و تربیت نظیر اهداف، محتوا، روش، ارزشیابی و غیره می باشد. از این رو، میان پایگاه فلسفی و موضع معرفت شناختی هر نظام تربیتی، با روش تدوین در برنامه درسی، ارتباط مستقیمی برقرار است.

توضیحات بیشتر »