خانه / بایگانی برچسب: مسئله محور

بایگانی برچسب: مسئله محور

پرورش تفکر میان رشته ای، پیش نیاز میان رشتگی با تاکید بر یادگیری مساله محور

پرورش تفکر میان رشته ای، پیش نیاز میان رشتگی با تاکید بر یادگیری مساله محور

قصد این مقاله پرداختن به این ضرورت است که توسعه علوم و پژوهشهای میان رشته ای پیش و بیش از هر چیز، مستلزم پرورش تفکر میان رشته ای است و به این منظور، یادگیری مسئله محور و الگوی خاصی از آن به عنوان پیشنهادی مؤثر و کاربردی ارائه شده است.

توضیحات بیشتر »