خانه / بایگانی برچسب: فلسفه تعلیم و تربیت

بایگانی برچسب: فلسفه تعلیم و تربیت

مبنای نظری تلفیق برنامه درسی بر اساس حکمت متعالیه صدرالمتالهین

برنامه درسی مفهومی وسیع تر از سازماندهی زمان مدرسه جهت وقوع برخی تجربیات تربیتی دارد و شامل همه عناصر اساسی تعلیم و تربیت نظیر اهداف، محتوا، روش، ارزشیابی و غیره می باشد. از این رو، میان پایگاه فلسفی و موضع معرفت شناختی هر نظام تربیتی، با روش تدوین در برنامه درسی، ارتباط مستقیمی برقرار است.

توضیحات بیشتر »

طرح نظری برنامه‌ درسی بر اساس دیدگاه معرفت ‌شناسی اشراق سهروردی

طرح نظری برنامه‌ درسی بر اساس دیدگاه معرفت ‌شناسی اشراق سهروردی

در این مقاله به منظور عرضـه الگویی از برنامه درسـی، متناسـب بـا بیـنش معرفـت شـناختی اشـراقی، نخسـت بـه بررسـی دیـدگاه سهروردی درباره «معرفت شناسی» و ویژگیهای آن پرداخته با طرح الگوهایی چند در زمینـه برنامـه درسی در نهایت دیدگاه برنامه درسی اشراقی عرضه میشود.

توضیحات بیشتر »