خانه / بایگانی برچسب: جمیله علم الهدی

بایگانی برچسب: جمیله علم الهدی

دکتر جمیله علم الهدی

رئیس پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی
رئیس کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی
دانشیار و عضو هیئت علمی دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی
دکترا فلسفه تعلیم و تربیت از دانشگاه تربیت مدرس
g_alamolhoda@sbu.ac.ir
مقالات در نورمگز   فهرست آثار 

مبنای نظری تلفیق برنامه درسی بر اساس حکمت متعالیه صدرالمتالهین

برنامه درسی مفهومی وسیع تر از سازماندهی زمان مدرسه جهت وقوع برخی تجربیات تربیتی دارد و شامل همه عناصر اساسی تعلیم و تربیت نظیر اهداف، محتوا، روش، ارزشیابی و غیره می باشد. از این رو، میان پایگاه فلسفی و موضع معرفت شناختی هر نظام تربیتی، با روش تدوین در برنامه درسی، ارتباط مستقیمی برقرار است.

توضیحات بیشتر »

رزومه علمی دکتر جمیله علم الهدی

دکتر جمیله علم الهدی، دارای دکتری فلسفه تعلیم و تربیت از دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی، ریاست پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی و کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی را بر عهده دارد.

توضیحات بیشتر »