خانه / اندیشوران / روزمه علمی دکتر محرم آقازاده

روزمه علمی دکتر محرم آقازاده

دکتر محرم آقازاده
دکتری برنامه ریزی درسی از دانشگاه تربیت معلم
محقق در برنامه درسی و روش‌های نوین تدریس
aqazadeh@yahoo.com. / teachinglearning.mihanblog.com

صفحه اختصاصی   مقالات در نورمگز   فهرست آثار از کتابخانه ملی   دریافت رزومه کامل 
مقالات علمی(برخی از مقالات)
 • آقازاده م. فنون و راهبردهای برگزاری کلاس‌های درس متعامل [Internet]. یاددهی و یادگیری. ۱۳۹۱٫ Available from: http://teachinglearning.mihanblog.com/post/40 مشاهده مقاله 
 • آقازاده م. الگوی هشت گامی طراحی آموزش [Internet]. یاددهی و یادگیری. ۱۳۹۱. Available from: http://teachinglearning.mihanblog.com/post/6 مشاهده مقاله 
 • آقازاده م. طراحی و اعتبار بخشی الگوی نیازسنجی برنامه درسی «مدرسه محور». نوآوریهای آموزشی. ۱۳۸۱;سال اول، شماره ۲٫ دریافت مقاله 
 • آقازاده م. نگاهی به نقش زبان در تعلیمات دینی. تربیت اسلامی. ۱۳۸۵;سال اول شماره ۲٫دریافت مقاله 
 • آقازاده م. اشاعه و کاربست نتایج ارزشیابی برنامه درسی. نوآوری های آموزشی. ۱۳۸۸;سال هشتم شماره ۳۲٫ دریافت مقاله 
 • آقازاده م. ابزارهای ارزشیابی توصیفی. رشد آموزش ابتدایی. ۱۳۹۰;شماره ۴٫ دریافت مقاله 
 • آقازاده م. گفتگو با دکتر محرم آقازاده. مدارس کارآمد. ۱۳۸۷;سال اول، شماره ۱٫ دریافت مقاله 

آثار علمی

 1. آق‍ازاده‌ ،م, اح‍دی‍ان‌ ،م. راه‍ن‍م‍ای‌ روش‍ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ ت‍دری‍س‌ ب‍رای‌ آم‍وزش‌ و ک‍ارآم‍وزی‌. ت‍ه‍ران‌: آی‍ی‍ژ;
 2. آق‍ازاده‌ ،م, اح‍دی‍ان‌ ،م. راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ درس‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: ن‍وپ‍ردازان‌ : پ‍ی‍ون‍د;
 3. آق‍ازاده‌ ،م, اح‍م‍دی‌ ،ح. ک‍ت‍اب‌ ک‍ار دان‍ش‌آم‍وز م‍ق‍دم‍ات‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و پ‍ژوه‍ش‌ واح‍ده‍ای‌ پ‍رورش‍ی‌ دوره‌ م‍ت‍وس‍طه‌. ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍رورش‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ن‍ادی‌ ت‍رب‍ی‍ت‌;
 4. آق‍ازاده‌ ،م, پورعلی ،پ. مدارس یادگیرنده، راهنمای برنامه درسی و استانداردهای یادگیری دوره پیش‌دبستانی. تهران: مرآت;
 5. آق‍ازاده‌ ،م, ت‍وران‍ی‌ ،ح. راهنمای آموزش مهارت‌های تفکر و پژوهش. تهران: مدرسه;
 6. آق‍ازاده‌ ،م, خ‍س‍روی‌ ،عا, ک‍ی‍ام‍ن‍ش‌ ،ع. راهنمای عملی ارزشیابی برنامه درسی. تهران: آییژ;
  آق‍ازاده‌ ،م, س‍ن‍ه‌ ،ا. کاربرد هوش‌های چندگانه در کلاس درس. تهران: مرآت; (مجموعه کتاب‌های دانش‌افزایی).
 7. آق‍ازاده‌ ،م, س‍ن‍ه‌ ،ا. مدارس یادگیرنده، راهنمای روش‌های آموزش در پیش‌دبستانی. تهران: مرآت;
 8. آق‍ازاده‌ ،م, س‍ن‍ه‌ ،ا. مدارس یادگیرنده، کاربرد هوش‌های چندگانه در آموزش‌های پیش‌دبستانی. تهران: مرآت;
 9. آق‍ازاده‌ ،م, س‍ن‍ه‌ ،ا. مدارس یادگیرنده، کاربرد هوش‌های چندگانه در کلاس درس. ویراست ۲. تهران: مرآت;
 10. آق‍ازاده‌ ،م, فضلی ،ر. خودآموز تدریس چند‌پایه. تهران: آییژ;
 11. آق‍ازاده‌ ،م, فضلی ،ر. راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزشی در ک‍لاس‌ه‍ای‌ درس‌ چ‍ن‍دپ‍ای‍ه‌. ت‍ه‍ران‌: آی‍ی‍ژ;
 12. آق‍ازاده‌ ،م, قاسم‌زاده ،ف, ه‍اش‍م‍ی‍ان‌ ،ک. راهنمای آموزش مهارت‌های زندگی برای جوانان و زنان. تهران: نهضت سوادآموزی;
 13. آق‍ازاده‌ ،م, میرایی‌آشتیانی ،م. مدارس یادگیرنده ، کاربرد نظریه یادگیری ساخت‌ و سازگرایی در پیش‌دبستانی. تهران: مرآت;
 14. آق‍ازاده‌ ،م, نقی‌زاده ،م. فهم تیمز (TIMSS) مطالعه بین‌المللی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در ریاضی و علوم. تهران: مرآت; (مجموعه کتاب‌های دانش‌افزایی).
 15. آق‍ازاده‌ ،م, نقی‌زاده ،م. مجموعه کتاب‌های دانش افزایی راهنمای عملی نگارش طرح درس. تهران: مرآت;
 16. آق‍ازاده‌ ،م. ت‍اک‍ت‍ی‍ک‍ه‍ا و ف‍ن‍ون‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ آم‍وزش‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: ق‍ق‍ن‍وس‌;
 17. آق‍ازاده‌ ،م. تکنولوژی آموزشی( بر پایه رویکرد ساخت‌گرایی). تهران: آییژ;
 18. آق‍ازاده‌ ،م. تکنولوژی آموزشی راهنمای تولید مواد آموزشی. تهران: آییژ : من گرافیک;
 19. آق‍ازاده‌ ،م. راه‍ن‍م‍ای‌ روش‌ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ ت‍دری‍س‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ م‍غ‍ز‌م‍ح‍وری، س‍اخ‍تگرای‍ی‌، ی‍ادگ‍ی‍ری‌ از طری‍ق‌ ه‍م‍ی‍اری‌، ف‍را‌ش‍ن‍اخ‍ت‌ و. ت‍ه‍ران‌: آی‍ی‍ژ;
 20. آق‍ازاده‌ ،م. روش های نوین ارزشیابی در دوره ابتدایی. تهران: مرآت;
 21. آق‍ازاده‌ ،م. سواد مالی برای کودکان: راهنمای آموزش سواد مالی برای اولیا. تهران: مرآت; (مجموعه کتاب‌های مهارتی برای اولیا).
 22. آق‍ازاده‌ ،م. سواد مالی برای نوجوانان: : راهنمای آموزش سواد مالی برای اولیا. تهران: مرآت; (مجموعه کتاب‌های مهارتی برای اولیا).
 23. آق‍ازاده‌ ،م. ک‍ت‍اب‌ ک‍ار دان‍ش‌آم‍وز: وی‍ژه‌ دروس‌ پ‍رورش‍ی‌ دوره‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌. ش‍ی‍راز: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ه‍ن‍ری‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ م‍ی‍رزای‌ ش‍ی‍رازی‌، نشر امیدواران;
 24. آق‍ازاده‌ ،م. مجموعه کتابهای دانش‌افزایی، راهنمای سنجش و ارزشیابی آغازین، ابزارهای کمّی و کیفی. تهران: مرآت;
 25. آق‍ازاده‌ ،م. م‍ق‍دم‍ات‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و پ‍ژوه‍ش‌. ت‍ه‍ران‌: وزارت آموزش و پرورش،معاونت پرورشی، موسسه فرهنگی منادی تربیت;
 26. آق‍ازاده‌ ،م. واژه‌ن‍ام‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ و زم‍ی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌. م‍ش‍ه‍د: پ‍ی‍ام‌ ان‍دی‍ش‍ه‌;
 27. آق‍ازاده‌ ،م. ویندوز جدید زندگی! مهارت‌های زندگی: مهارت زندگی در دنیای امروز. تهران: مرآت; (بسته آموزشی خانواده).
 28. آق‍ازاده‌ ،م. یک شهر یک سقف: : مهارت‌های زندگی: مهارت شهروندی. تهران: مرآت; (بسته آموزشی خانواده).
 29. اح‍دی‍ان‌ ،م, آق‍ازاده‌ ،م. راه‍ن‍م‍ای‌ روش‌ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ ت‍دری‍س‌ ب‍رای‌ آم‍وزش‌ و ک‍ارآم‍وزی‌. ت‍ه‍ران‌: آی‍ی‍ژ;
 30. ب‍ی‍چ‍م‌ ،ج, Beauchamp, آق‍ازاده‌ ،م, م‍ه‍رم‍ح‍م‍دی‌ ،م. نظریه‌ی برنامه‌ی درسی. تهران: آییژ;
 31. ت‍ی‍ل‍ور ،پ, Taylor, آق‍ازاده‌ ،م, نوروززاده ،ر. راهنمای برنامه‌ریزی درسی مشارکتی. تهران: آییژ;
 32. جانسون ،ب, Johnson, ک‍ری‍س‍ت‍ن‍س‍ن‌ ،ل, Christensen, خ‍س‍روی‌ ،عا, پ‍وش‍ن‍ه‌ ،ک, et al. روش پژوهش در علوم تربیتی: رویکردهای کمی،کیفی و آمیخته. تهران: آییژ;
 33. چینی ، ‏‫آرنولد ب ‬, Cheyney, پاتر ،رل, Potter, رووف‌ ،ع, آق‍ازاده‌ ،م. کاربرد تلویزیون در آموزش. تهران: آییژ;
 34. ح‍ری‍رف‍روش‌ ،ز, رع‍ن‍ای‍ی‌ ،م, آق‍ازاده‌ ،م. راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ال‍گ‍وه‍ای‌ ت‍دری‍س‌. ت‍ه‍ران‌: ش‍ورا;
 35. ح‍س‍ی‍ن‌زاده‌ ،ی, آق‍ازاده‌ ،م, ف‍ض‍ل‍ی‌‌خ‍ان‍ی‌ ،م. دوس‍ت‍ی‌ و دوس‍ت‌ی‍اب‍ی‌: راه‍ن‍م‍ای‌ م‍ع‍ل‍م‌: وی‍ژه‌ دوره‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ش‍ده‌ در دف‍ت‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ام‍ور پ‍رورش‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: وزارت آموزش و پرورش،معاونت پرورشی، موسسه فرهنگی منادی تربیت;
 36. دب‍ی‍ری‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌ ،ع, آق‍ازاده‌ ،م. واژه‌نامه ارتباطات و زمینه‌های وابسته. تهران: آییژ;
 37. دلایل ،ر, Delisle, آق‍ازاده‌ ،م, ت‍وران‍ی‌ ،ح. ک‍ارب‍رد ی‍ادگ‍ی‍ری‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ م‍ح‍وری‌ در ک‍لاس‌ درس‌. ت‍ه‍ران‌: آی‍ی‍ژ;
 38. رس‍ت‍م‍ی‌پ‍ور ،ع, آق‍ازاده‌ ،م, ف‍ض‍ل‍ی‌‌خ‍ان‍ی‌ ،م. ن‍وج‍وان‌ و اس‍وه‌ه‍ا: راه‍ن‍م‍ای‌ م‍ع‍ل‍م‌ وی‍ژه‌ دوره‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ن‍ادی‌ ت‍رب‍ی‍ت‌;
 39. ش‍رف‍ی‌ ،م, آق‍ازاده‌ ،م, ف‍ض‍ل‍ی‌‌خ‍ان‍ی‌ ،م. ب‍ل‍وغ‌ و ن‍وج‍وان‍ی‌ راه‍ن‍م‍ای‌ م‍ع‍ل‍م‌ وی‍ژه‌ دوره‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍رورش‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ن‍ادی‌ ت‍رب‍ی‍ت‌;
 40. ف‍ت‍ح‍ی‌ واج‍ارگ‍اه‌ ،ک, آق‍ازاده‌ ،م, ابوالقاسمی ،م. نیازسنجی برنامه‌ریزی درسی مدرسه‌محور. تهران: بال;
 41. فرای ،ه, Fry, کتریج ،ا, Ketteridge, مارشال ،ا, Marshall, et al. دستنامه یاددهی- یادگیری در آموزش عالی: : ارتقای عمل آکادمیک. تهران: موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی;
 42. ک‍اب‍ر ،م, Kubr, پ‍روک‍وپ‍ن‍ک‍و ،ج, Prokopenko, آق‍ازاده‌ ،م, خواجه‌ای ،س. نیازسنجی آموزش و بهسازی مدیریت: مفاهیم و فنون. تهران: آییژ;
 43. م‍ج‍دف‍ر ،م, آق‍ازاده‌ ،م. ‏‫دامجی‌لار‮‬: ‏‫: دونیا ادبیاتیندان آذربایجان تورکجه‌سینه ترجمه اولان شعرلر‮‬. ‏‫تهران ‮‬: پیشگامان پژوهش‌مدار;
 44. م‍ظف‍ری‌ ،ع, ف‍ض‍ل‍ی‌‌خ‍ان‍ی‌ ،م, آق‍ازاده‌ ،م. رواب‍ط اج‍ت‍م‍اع‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: وزارت آموزش و پرورش،معاونت پرورشی، موسسه فرهنگی منادی تربیت;
 45. م‍ظف‍ری‌ ،ع, ف‍ض‍ل‍ی‌‌خ‍ان‍ی‌ ،م, آق‍ازاده‌ ،م. رواب‍ط اج‍ت‍م‍اع‍ی‌: راه‍ن‍م‍ای‌ م‍ع‍ل‍م‌ وی‍ژه‌ دوره‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ن‍ادی‌ ت‍رب‍ی‍ت‌;
 46. آم‍وزش‌ پ‍ودم‍ان‍ی‌ از طراح‍ی‌ ت‍ا اج‍را. ت‍ه‍ران‌: آی‍ی‍ژ;
 47. ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ در آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌. ت‍ه‍ران‌: آی‍ی‍ژ;
 48. ب‍ه‍ب‍ود ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ی‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ و ف‍رآی‍ن‍د =‎ :Curriculum improvement decision making and process‬زب‍ان‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ (ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ درس‍ی‌) وی‍ژه‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ف‍راگ‍ی‍ری‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور. م‍ش‍ه‍د: ت‍م‍ری‍ن‌;
 49. در م‍س‍ی‍ر ق‍رآن‌ راه‍ن‍م‍ای‌ م‍ع‍ل‍م‌ وی‍ژه‌ دوره‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ن‍ادی‌ ت‍رب‍ی‍ت‌: وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍رورش‍ی‌;
 50. راهنمای برنامه‌ریزی آموزشی غیرمتمرکز. تهران: کمیسیون ملی آیسسکو در جمهوری اسلامی ایران;
 51. راهنمای تالیف کتاب درسی. تهران: آییژ;
 52. راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ س‍ن‍ج‍ش‌ ن‍ی‍از در س‍ازم‍ان‌ه‍ا. ت‍ه‍ران‌: آی‍ی‍ژ;
 53. راهنمای کاربردی روش‌های نوین تدریس (برای کلاس‌های تک‌پایه و چندپایه). تهران: مرآت; (مجموعه کتاب‌های دانش‌افزایی).
 54. س‍ف‍ر ب‍ه‌ ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و ی‍ک‍م‌: ک‍ت‍اب‍ی‌ ب‍رای‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ و ج‍وان‍ان‌. ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ن‍ادی‌ ت‍رب‍ی‍ت‌;
 55. ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و پ‍ژوه‍ش‌: راه‍ن‍م‍ای‌ م‍ع‍ل‍م‌: وی‍ژه‌ دوره‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ن‍ادی‌ ت‍رب‍ی‍ت‌;
 56. ک‍ت‍اب‌ ک‍ار دان‍ش‌آم‍وز و م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ وی‍ژه‌ دروس‌ پ‍رورش‍ی‌ دوره‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌. م‍ش‍ه‍د: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ه‍ن‍ری‌ ض‍ری‍ح‌ آف‍ت‍اب‌;
 57. ک‍ت‍اب‌ ک‍ار دان‍ش‌آم‍وز وی‍ژه‌ دروس‌ پ‍رورش‌ دوره‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: ک‍وث‍ر ق‍ل‍م‌;
 58. ک‍ت‍اب‌ ک‍ار دان‍ش‌آم‍وز وی‍ژه‌ دروس‌ پ‍رورش‍ی‌ دوره‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: ت‍زک‍ی‍ه‌;
 59. ک‍ت‍اب‌ ک‍ار وی‍ژه‌ دان‍ش‌آم‍وز دروس‌ پ‍رورش‍ی‌ دوره‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ن‍ادی‌ ت‍رب‍ی‍ت‌;
 60. ک‍ت‍اب‌ و م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ دروس‌ س‍اع‍ات‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌. ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌: ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌;
 61. م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌ و ک‍ارب‍رده‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌: ن‍ظری‍ه‌ ف‍راش‍ن‍اخ‍ت‌. ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌؛ ن‍وپ‍ردازان‌؛ ت‍ه‍ران‌: پ‍ی‍ون‍د;

مطلب پیشنهادی

رزومه علمی دکتر جمیله علم الهدی

دکتر جمیله علم الهدی، دارای دکتری فلسفه تعلیم و تربیت از دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی، ریاست پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی و کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی را بر عهده دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *